Organisatiestructuur

WS-OrganisatieDiagram

Organisatiestructuur

Cannabis consumentencollectief We Smoke is in 2010 gestart met haar activiteiten en heeft zich in 2011 officieel ingeschreven als stichting. Het bestuur bestaat uit vrijwilligers die de functie onbezoldigd uitoefenen.

Naast het bestuur is er een donateurraad aangesteld. Deze donateurraad bestaat uit 12 personen uit 12 provinciën.
De donateurraad vertegenwoordigd de Tientjesleden van het collectief. Zes maal per jaar houdt het bestuur haar bestuursvergadering en één maal per jaar een algemene vergadering met de donateurraad. Daarnaast organiseert We Smoke meerdere malen per jaar een projectvergadering met haar ambassadeurs en samenwerkende partners.

De voorzitter wordt door het bestuur gekozen voor een periode van 4 jaar. Na deze periode wordt er opnieuw een voorzitter verkozen voor 4 jaar. Een voorzitter kan worden herkozen doch maximaal voor 2 achtereenvolgende termijnen van 4 jaar.

 

Bestuur wordt in 2016 aangevuld met 3 bestuursleden waarvan 1 wordt aangedragen door de donateurraad.
In 2016 wordt er ook een nieuwe voorzitter gekozen.

 

Samenstelling huidig bestuur:

D. J. Breeuwer              Bestuurslid (Interim Voorzitter)
stempel

C.R.N. van der Zalm    Voorzitter

C. Nieuwenboom         Secretaris / Penningmeester

W.C.L.M. van Looy      Bestuurslid

Vertegenwoordiging, donatiebeheer en databeheer

Stichting We Smoke heeft een eigen bestuur en heeft haar statuten gedeponeerd bij een notaris.
De stichting heeft een donateursraad van twaalf personen die de deelnemers vertegenwoordigen richting bestuur. De stichting wordt vertegenwoordigd door het bestuur van We Smoke en de daarvoor aangewezen ambassadeurs. De administratie en het donatiebeheer wordt  uitgevoerd door het secretariaat van We Smoke.  Privacy en veiligheid van dit beheer vindt plaats volgens wet- en regelgeving op dit vlak.

Financieel beheer donateurs en deelnemers

Het financieel beheer en de jaarlijkse verslaglegging wordt uitgevoerd door het secretariaat. Het financieel- en administratief beheer wordt nauwkeurig  bijgehouden, is transparant en geeft doorlopend een actueel beeld van de financiële positie van het consumentencollectief. Deze administratie wordt jaarlijks opgemaakt door een accountant. Eenmaal per boekjaar vindt tijdens de algemene vergadering met de donateurraad een financiële verslaggeving plaats door het bestuur.

© [2016] WeSmoke, Cannabis Consumentencollectief.

supported by CiT | powered by Proud Innovations

Log in with your credentials

Forgot your details?